Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ И УСЛУГИ ОТ МЕБЕЛНИ МАГАЗИНИ DONAGROUP.BG

Настоящите общи условия за плащане и доставка регламентират отношенията между „ДОНА ГРУП“ ООД и лицата ползващи сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на donagroup.bg.
Дефиниции и използвани съкращения

“НИЕ”, Дона Груп, “ДРУЖЕСТВОТО” означава „ДОНА ГРУП“ ООД, със седалище гр. Пловдив, ул. Иван Рилски №35 и адрес за кореспонденция гр. Пловдив, Бул. Кукленско шосе 30 Д , ЕИК 204201305, тел. 032 677 959, уеб сайт: www.donagroup.bg, donagrouponline@gmail.com

“ЗЗП” – Закон за защита на потребителите.

“ЗЗЛД” – Закон за защита на личните данни.

“ЗПУ” – Закон за пощенските услуги.

“САЙТ” – уебсайта находящ се на www.donagroup.bg

“ПОЛЗВАТЕЛ” – лице ползващо функционалностите на сайта.

“ПОТРЕБИТЕЛ” – потребител по смисъла на ЗЗП.

“ЛИЧНИ ДАННИ” – лични данни по – смисъла на ЗЗЛД.

“НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” – наложен платеж по смисъла на ЗПУ.

„БАНКА” – търговска банка или друга финансова институция

„ОБЩИ УСЛОВИЯ“ – настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение намиращи се на сайта, с изключение на линка, сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и платформата за покупки от разстояние, намиращи се на www.donagroup.bg.

Цени

Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Дона Груп си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представени в сайта цени на стоки и услуги са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, таксата при плащане чрез наложен платеж и застраховката на стоката.

Поръчки

Поръчки могат да правят всички ползватели на сайта и платформата за покупки от разстояние. Изпращането на поръчка не означава автоматично запазване на артикули в системата ни.

Плащане

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от сайта стока като използва по свой избор един от следните способи:

1. Банков превод.

2. Плащане чрез ePay.bg Свят

4. Плащане чрез ePay акаунт

5. Плащане в офис на EasyPay

Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на Дона Груп цялата продажна цена на поръчаната през сайта стока.

Договор

Договорът за продажба от разстояние между Дона Груп и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ДРУЖЕСТВОТО.

Защита на личните данни

С приемането на настоящите условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Дона Груп и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи на Дона Груп, участие в игри, промоции и томболи организирани от ДРУЖЕСТВОТО, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. С оглед изпълнението на изискванията на данъчните закони, на основание чл. 7 от ЗС, чл. 113 и чл. 114 от ЗДДС и чл. 84 от ДОПК, е необходимо клиентът да предостави всички необходими данни – три имена, адрес и т.н. Ползвателят по всяко време може да получи информация, дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от ДРУЖЕСТВОТО, както и целите на обработката и използването.

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена

На основание чл. 50 от ЗЗП Купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП в 14-дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

1. Потребителят предварително писмено да информира Дона Груп на имейл адрес: donagrouponline@gmail.com, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.

2. Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него лице (с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа) във филиала на Дона Груп, откъдето е извършена покупката.

3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена цялостта на поставени от Дона Груп защитни стикери.

4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на Дона Груп, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, Дона Груп се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по – горе банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката.

Преглед на стоката. Рекламации

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени от разстояние стоки през сайта ДРУЖЕСТВОТО се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. Пловдив, бул.”Кукленско Шосе” 30 Д, телефон 032 677 959.

Други

Дона Груп се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта, включително, но не само, дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето й, като Дона Груп си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Дона Груп преди извършването и поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено, в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката, същата ще бъде считана за невалидна. Дона Груп не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които същите препращат се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни. Дона Груп не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е по- сочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани през сайта стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд.

„ДОНА ГРУП“ ООД

16.10.2019 г.